กล่องข้อความ: สำนักงาน 
เอ. เอ็ม. ที. เซอร์วิส
             บริษัท บัญชีกิจบริหาร จำกัด                                                                                       

ก้าวให้ทันมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เปลี่ยนแปลง ในปี 2550
 

 

 

แผนผังลำดับงาน: ขั้นตอนการสำรอง: ในช่วงที่ผ่านมามาตรฐานการบัญชีได้มีการแก้ไขและปรับปรุงตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบัน และที่จะเป็นไปในอนาคต รวมทั้งปัญหาในการนำมาปฏิบัติ
	การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้ทันกับมาตรฐานการบัญชีที่ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำและนำเสนองบการเงิน
สี่เหลี่ยมมุมมน: Ø	หัวข้อการสัมมนา
-	ทิศทางมาตรฐานการบัญชีไทยซึ่งจะปรับให้สอดคล้องกับ IAS และ IFRS 
-	สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแต่ละมาตรฐานการบัญชี
-	สรุปประเด็นสำคัญของร่างมาตรฐานการบัญชีไทยที่คาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2551
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สี่เหลี่ยมมุมมน: Ø	คณะวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ตันติประภา
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
	
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
 


สี่เหลี่ยมมุมมน: Ø	ค่าอบรม/สัมมนา 
   (รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน) 
			 
- บุคคลทั่วไป 1,700 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็น 1,819 บาท
- บุคคลทั่วไปที่สมัครและชำระเงินก่อนวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2550 และ
 สำหรับสมาชิกที่สมัครและชำระเงินก่อนวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2550              ลดเหลือท่านละ 1,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็น 1,605 บาท

สี่เหลี่ยมมุมมน: วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลา 9.00 – 17.00 น.
ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
(สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี)

สี่เหลี่ยมมุมมน: หลักสูตรนี้ เก็บชั่วโมงทางการบัญชีได้ สำหรับผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 

 

 

 

 

 

สี่เหลี่ยมมุมมน: Ø	สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท บัญชีกิจบริหาร จำกัด โทรศัพท์ 0-2382-0414  โทรสาร 0-2381-5849 , 0-2382-0417   ติดต่อ  คุณดวงดาว รวมสำราญ		ต่อ 136
		  คุณวัชรา วารุณประภา		ต่อ 231 	หรือมือถือ 086-311-2254 
 		  คุณเทวา ดำแดง			ต่อ 216 	หรือมือถือ 081-929-5344 
		  http://www.bunchikij.com   E-mail : seminar@bunchikij.com
สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. เซอร์วิส  ติดต่อ คุณเบญจวรรณ แสงสี
	  โทรศัพท์ 0-2234-1676 , 0-2237-2132  โทรสาร 0-2237-2133	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กำหนดการสัมมนา

 

 “ก้าวให้ทันมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เปลี่ยนแปลง ในปี 2550”

เวลา

 

 

08.30 – 08.50 .

 

ลงทะเบียนและรับเอกสารการสัมมนา

08.50 .

 

เปิดการสัมมนา โดย

 

 

                คุณพรชัย  กิตติปัญญางาม

 

 

เริ่มการสัมมนา บรรยายโดย

 

 

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ตันติประภา / ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์

09.00 – 10.30 .

†

ทิศทางมาตรฐานการบัญชีไทยซึ่งจะปรับให้สอดคล้องกับ  IAS และ IFRS

 

†

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแต่ละฉบับ

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

10.30 – 10.45 .

 

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 .

†

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแต่ละฉบับ (ต่อ)

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง                                                                                                          ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาดทางบัญชี

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

12.00 – 13.00 .

 

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 .

†

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแต่ละฉบับ (ต่อ)

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

14.45 – 15.00 .

 

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 17.00 .

 

สรุปประเด็นสำคัญของร่างมาตรฐานการบัญชีไทยที่คาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2551 และ

ตอบปัญหา /ประเด็นข้อซักถาม

17.00  .

 

ปิดการสัมมนา