LiveSlider

เกี่ยวกับเรา

บริษัท  บัญชีกิจ จำกัด เป็นสำนักงานให้บริการด้านวิชาชีพตรวจสอบบัญชี และการเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 สำนักงานบัญชีกิจก่อตั้งโดย คุณบุญชู โรจนเสถียร โดยใช้ชื่อว่า "สำนักงาน บัญชีกิจ" และต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ได้เปลี่ยนมาเป็นบริษัท บัญชีกิจ จำกัด พร้อมกับการจัดตั้งบริษัท บัญชีกิจบริหาร จำกัด เพื่อประกอบกิจการด้านการให้บริการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ

ปัจจุบันสำนักงานของเราให้บริการงานด้านวิชาชีพแก่ธุรกิจเกือบทุกแขนง ทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจที่ถือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย และบางส่วนยังเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 
ผู้บริหารสุวนีย์ กิตติปัญญางาม
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

สุวนีย์ กิตติปัญญางาม

• Certified Public Accountant (CPA), Federation of Accounting Professions
• CPA of Securities and Exchange Commission Thailand
• The Committee of Faculty of Commerce and Accountancy of
  ChulalongkornUniversity Alumni Association
• Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University
พรชัย กิตติปัญญางาม
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ

พรชัย กิตติปัญญางาม

• Certified Public Accountant (CPA), Federation of Accounting Professions
• CPA of Securities and Exchange Commission Thailand
• Director and the Registrar of Federation of Accounting Professions (Thailand)
• The Honorary person of The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand
• The Committee of Thammasat Association
• The Committee of Thai Golf Course Association
• The Committee of Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University
• Bachelor of Accounting, Thammasat University
นาวี ปฏิสัมภิทาวงศ์
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นาวี ปฏิสัมภิทาวงศ์

• Certified Public Accountant (CPA), Federation of Accounting Professions
• Over 22 years working in audit department at Bunchikij
• Over 26 years working in accounting, internal audit and external audit functions
  for various business areas for both Thai and International companies such as
  Bank of Thailand, Mitsui & Co., (Thailand) Ltd., Citicorp Finance & Securities,
  Cooper &Librand Associate Co., Ltd. etc.
• Bachelor of Accounting (Hons), Thammasat University


ที่ปรึกษาสฤษดิ์ผล ชมไพศาล
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายภาษี
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายภาษี

สฤษดิ์ผล ชมไพศาล

• Several legal qualification and admittance to practice while in the US
• Over 25 years working in Tax Department at international firms
• Experience in various business areas for both Thai and
  International companies include tax planning for Siemens Westinghouse,
  Goldman Sache (Thai), Alpha Thailand and Hopewell Thailand
• Knowledgeable in International and Thai Tax and Law
โคจิ ยามาซากิ
ที่ปรึกษาญี่ปุ่น
ที่ปรึกษาญี่ปุ่น

โคจิ ยามาซากิ

• Certified Public Accountant of Japan (CPA of Japan)
• Audit experience in Deloitte Japan
• Bachelor Degree at Nagoya University
วิริยา เคารพธรรม
ที่ปรึกษาด้านการเงิน
ที่ปรึกษาด้านการเงิน

วิริยา เคารพธรรม

• Certified Public Accountant (CPA), Federation of Accounting Professions
• Over 12 years working in financial analysis principally for
  financial due diligence at KPMG
• Over 3 years working in audit department at KPMG
• Extensive experiences in financial and accounting analysis and
  the acquisition transactions for national and multi-national clients
• Master Degree from Denver University (USA), Business Administration in Finance
• Bachelor Degree from Thammasat University, Accountingบริการ

สำนักงานของเราได้ให้บริการงานด้านวิชาชีพแก่ธุรกิจในเกือบทุกแขนง ทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจที่ถือว่าเป็นขนาดใหญ่ของไทย และบางส่วนยังเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริการตรวจสอบ (Assurance)

การตรวจสอบเป็นบริการให้ความเชื่อมั่นเพื่อการบริหารจัดการ แก่กรรมการบริษัท
นักลงทุน สถาบันการเงินและอื่น ๆ รวมถึงการให้ความเชื่อมั่นข้อมูลทางการเงิน
และไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน กระบวนการทางธุรกิจ และการควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามกฎระเบียบและข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
• การตรวจสอบและสอบทานงบการเงินตามที่กำหนดโดยกฎหมาย
• การตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชน
• การตรวจสอบเฉพาะกิจ
• การตรวจสอบอื่น ๆ เช่น การตรวจสอบตามข้อกำหนดของ BOI เป็นต้น
 


บริการภาษีอากรและกฎหมาย (Tax and Legal)

บัญชีกิจมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรและกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาและวางแผนกลยุทธ์
แก่ลูกค้าให้เสียภาษีอย่างถูกต้องและประหยัดรวมทั้งการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยจำแนกบริการได้ดังนี้
• การวางแผนภาษีเงินได้
• การสอบทานทางภาษี
• การให้บริการจัดเตรียมและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
• การกำหนดราคาโอน
• การจดทะเบียนทางภาษีและการจัดตั้งบริษัท
• การส่งเสริมการลงทุน
• การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ
• การปรับโครงสร้างองค์กร
• การทำธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น
 


บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory)

บริการให้คำปรึกษาทางการเงินมีเป้าหมาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
ในการตัดสินใจลงทุน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของลูกค้า
ซึ่งประกอบด้วย
• การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ
• การวางแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
• การจัดหาแหล่งทุนสำหรับโครงการ
• การวิเคราะห์และประเมินมูลค่ากิจการ
• การวิเคราะห์ผลกระทบทางบัญชีและภาษีจากโครงสร้างทางธุรกิจ
• การตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตในองค์กร
 


บริการฝึกอบรมสัมนา (Training)

บัญชีกิจมีบริการด้านการจัดอบรมสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงาน
ลูกค้าและบุคคลทั่วไปให้มีเข้าใจในมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น
มาตรฐานรายงานทางเงิน ข้อกำหนดทางภาษีอากร มาตรฐานการสอบบัญชี เป็นต้น
โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์
นอกจากนี้ บัญชีกิจยังให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานที่จัดอบรมสัมมนาเพื่อสาธารณะ
เช่น คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านทางมูลนิธิ
บุญชูโรจนเสถียร ซึ่งจัดอบรมทางวิชาชีพบัญชีให้แก่บุคคลทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 


เครือข่ายระหว่างประเทศ

เครือข่ายระหว่างประเทศของบัญชีกิจ ที่จัดตั้งเพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระหว่างประเทศและการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการลงทุนในระหว่างประเทศ มีดังนี้บริษัท นากามิเนะ-บัญชีกิจ จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งร่วมกันระหว่าง Nagamine and Mishima Accounting Office และ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เพื่อให้บริการทางวิชาชีพกับลูกค้าที่ต้องการจะไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น หรือลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่ต้องการจะลงทุนในประเทศไทย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nagamine-mishima.com.

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาญี่ปุ่น) ได้ดังต่อไปนี้

ที่อยู่สำนักงาน

87/39 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 3 ซอยเอกมัย 3 
ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
Tel +662-382-0414 ,
Mobile +66-91-779-9484

Japanese Desk

Koji Yamazaki  
(E-mail [email protected])

WEB LINKS


ร่วมงานกับเรา

ขอเชิญผู้ที่กำลังมองหางาน และสนใจสมัครงาน
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมคุณภาพ และเติบโตไปพร้อมๆ กับเรากิจกรรมที่บัญชีกิจ

ที่บัญชีกิจมีกิจกรรมมากมาย ทั้งสัมมนาส่งเสริมความรู้
กิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมสันทนาการสำหรับพนักงานทุกปี


ติดต่อเรา

 

บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

87 อาคารโมเดอร์นทาวน์ (ชั้น 9)
เอกมัยซอย 3 ถนนสุขุมวิท 63
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์

0-2382-0414
086-337-9981

โทรสาร

0-2381-5849
0-2382-0417


อีเมล์

[email protected]แผนที่ตั้งบริษัท

ส่งข้อความติดต่อเรา

Text/HTML