กรรมการผู้จัดการ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการและนายทะเบียนสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อดีตนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อดีตผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลรัฐธรรมนูญ
 • กรรมการสมาคมสนามกอล์ฟไทย
 • กรรมการคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการมูลนิธิปรีดีพนมยงค์
 • ปริญญาตรีด้านบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณพรชัย กิตติปัญญางาม
กรรมการผู้จัดการ

บริการของเรา

บริการตรวจสอบด้านบัญชี

 • บริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี
 • บริการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริการตรวจสอบเฉพาะกิจ

เพิ่มเติม >>

 • บริการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นใหม่ต่อสาธารณชน
 • บริการการตรวจสอบอื่น ๆ เช่นการตรวจสอบ BOI

บริการให้คำปรึกษา

 • บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน
 • บริการตรวจสอบภายใน
 • การควบรวมและซื้อกิจการ

เพิ่มเติม >>

 • การวางแผนทางการเงิน
 • การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการ
 • การวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าของธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ผลกระทบทางบัญชีและภาษีจากโครงสร้างธุรกิจ
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • ทำธุรกิจในญี่ปุ่น

บริการภาษีอากรและกฎหมาย

 • การวางแผนภาษี
 • การสอบทานภาษี
 • การควบรวมและซื้อกิจการ
 • การปรับโครงสร้างธุรกิจ


บริการทำบัญชีออนไลน์และอื่นๆ

 • รับทำบัญชีโดยโปรแกรมออนไลน์
 • รับทำเงินเดือน
 • รับบริการจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

เพิ่มเติม >>

 • รับจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
 • รับจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้น
 • งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด

ร่วมงานกับเรา

ขอเชิญผู้ที่กำลังมองหางาน และสนใจสมัครงาน
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมคุณภาพ และเติบโตไปพร้อมๆ กับเรา

กิจกรรมที่บัญชีกิจ

ที่บัญชีกิจมีกิจกรรมมากมาย ทั้งสัมนาส่งเสริมความรู้
กิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมสันทนาการสำหรับพนักงานทุกปี

ส่งข้อความติดต่อเรา

ต้องกรอกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย *

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคล