งานฝึกอบรบสัมมนา

Bunchikij

รูปงานสัมมนาที่ผ่านมา

จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องกองทอง โรงแรมอะริสตัน สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ
(สถานีรถไฟฟ้า BTS – พร้อมพงษ์)

Update TAX

Update กฏหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  • อากรแสตมป์
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • การตัดจำหน่ายหนี้สูญ/การทำลายสินค้า/การทำลายทรัพย์สิน
  • ปัญหารายได้ตามแบบ ภ.ง.ด 50 ไม่ตรงกับแบบ ภ.พ.30
  • แนวตรวจสอบภาษีใหม่/เทคนิคทำงบการเงิน/Transfer Pricing